Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2017 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2017 Ponente: Niubo Claveria, Josep

Sentencia Penal Nº 268/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2017 de 25 de Mayo de 2017

Orden: Penal Fecha: 25/05/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 268/2017 Núm. Recurso: 3/2017

Resumen: ...la culpabilitat comportà (i tampoc ningú ho ha qüestionat) que qui l'assumia havia de fer-ho també de les conseqüències civils derivades de la infracció penal que s'assumia haver comès.Cal doncs determinar quines foren les exactes conseqüències lesives i després fixar la indemnització que per norma es correspon.L'apel lant fixa en sis les discrepàncies: a) el període d'incapacitat temporal; b) la... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 268/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2017 de 25 de Mayo de 2017 Sentencia Penal Nº 268/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 3/2017, 25-05-2017

Sentencia Penal Nº 340/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 48/2017 de 22 de Junio de 2017

Orden: Penal Fecha: 22/06/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 340/2017 Núm. Recurso: 48/2017

Resumen: ...en el que s'ha fonamentat la condemna. Minimitza l'apel lant la gravetat del comportament de la menor en nom de qui apel la en no considerar que la seva conducta s'adeqüi al tipus penal esmentat. Aquest és perfectament analitzat per la magistrada d'instància i és evident que de les proves practicades convenientment valorades en resulta l'exigència d'aplicar la sanció que en aquell tipus es preveu... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 340/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 48/2017 de 22 de Junio de 2017 Sentencia Penal Nº 340/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 48/2017, 22-06-2017...

Sentencia Penal Nº 264/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 13/2017 de 19 de Mayo de 2017

Orden: Penal Fecha: 19/05/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 264/2017 Núm. Recurso: 13/2017

Resumen: ...imprescindible colaboración para la confección de un documento oficial (lo es la carta de identidad de cualquier país), con lo que su conducta encaja plenamente en el tipo penal por el que fue objeto de acusación (el art. 392 del código penal , puesto en relación con el artículo 390.2 del propio código).No resulta tan sencillo de resolver lo concerniente al segundo de los delitos por la comisión del cual ha... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 264/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 13/2017 de 19 de Mayo de 2017 Sentencia Penal Nº 264/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 13/2017, 19-05-2017...

Sentencia Penal Nº 284/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 83/2016 de 31 de Mayo de 2017

Orden: Penal Fecha: 31/05/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 284/2017 Núm. Recurso: 83/2016

Resumen: ...(cosa que tampoco se ha alegado a modo de defensa). El hecho debe incardinarse pues en el tipo delictivo por el que se ha formulado acusación, el delito contra la salud pública consistente en tenencia de drogas para su tráfico, previsto y penado en el primero de los párrafos del artículo 368 del código penal , referido a sustancias de las que causan grave daño, pues lo es la cocaína.La prueba pericial... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 284/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 83/2016 de 31 de Mayo de 2017 Sentencia Penal Nº 284/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 83/2016, 31-05-2017...

Sentencia Penal Nº 364/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 40/2017 de 07 de Julio de 2017

Orden: Penal Fecha: 07/07/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 364/2017 Núm. Recurso: 40/2017

Resumen: ...de l' article 14.1 del codi penal i subsidiàriament en l'apartat segon del mateix article. Al respecte ja s'ha fet la consideració oportuna anteriorment i tot i assumir el que el lletrat de l'apel lant digué en el tràmit d'informe (la complexitat jurídica existent entorn de les associacions de cannabis), el cert és que en cap cas es qüestiona la legalitat de les associacions, el que es castiga és... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 364/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 40/2017 de 07 de Julio de 2017 Sentencia Penal Nº 364/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 40/2017, 07-07-2017...

Sentencia Penal Nº 385/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 93/2017 de 24 de Julio de 2017

Orden: Penal Fecha: 24/07/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 385/2017 Núm. Recurso: 93/2017

Resumen: ...caos, desordre o de 'campi qui pugui' en relació a com afrontar les apel lants l'exigència vital de comptar amb un domicili en el que viure. Ara bé, aquesta trista situació no exclou que s'hagi produït el tipus penal que ha motivat la seva condemna: ocupaven les dues apel lants un immoble en relació al que no tenien cap títol que les habilités a fer-ho, i ho feien amb ple coneixement de què aquella... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 385/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 93/2017 de 24 de Julio de 2017 Sentencia Penal Nº 385/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 93/2017, 24-07-2017...

Sentencia Penal Nº 153/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 33/2017 de 27 de Marzo de 2017

Orden: Penal Fecha: 27/03/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 153/2017 Núm. Recurso: 33/2017

Resumen: ...constituí un delicte de resistència i no la falta d'igual nom prevista en el - desaparagut- article 634 del codi penal vigent en el moment de producció dels fets.S'al lega igualment que es conculcà amb la sentència el principi d'igualtat que es deriva de la consagració constitucional al dret a ella. Es diu que una altra persona inicialment detinguda amb motiu dels fets pels que ha estat condemnat l'apel... ...de manera diferent, és perquè diferent fou el seu comportament envers els agents de l'autoriat.SEGON.-L' article 14 . 5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 153/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 33/2017 de 27 de Marzo de 2017 Sentencia Penal Nº 153/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 33/2017, 27-03-2017

Sentencia Penal Nº 18/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2017 de 13 de Enero de 2017

Orden: Penal Fecha: 13/01/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 18/2017 Núm. Recurso: 3/2017

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 18/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2017 de 13 de Enero de 2017 Sentencia Penal Nº 18/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 3/2017, 13-01-2017

Sentencia Penal Nº 150/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 18/2017 de 22 de Marzo de 2017

Orden: Penal Fecha: 22/03/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 150/2017 Núm. Recurso: 18/2017

Resumen: ...(la navalla) en el costado' sense especificar si la navalla estava o no oberta, si va fer amb ella cap mena de pressió, tampoc pot considerar-se una violació del dret penal, maxim si després no sorgeix cap incident més que fes pensar que amb aquella aproximació de la navalla es volgués certament causar una zotzobra, un patiment, una intimidació, infondre por o angoixa a la persona al costat de la... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 150/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 18/2017 de 22 de Marzo de 2017 Sentencia Penal Nº 150/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 18/2017, 22-03-2017

Sentencia Penal Nº 161/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 13/2017 de 29 de Marzo de 2017

Orden: Penal Fecha: 29/03/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 161/2017 Núm. Recurso: 13/2017

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 161/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 13/2017 de 29 de Marzo de 2017 Sentencia Penal Nº 161/2017, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 13/2017, 29-03-2017
24 Resultados