Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2013 fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Año: 2013 Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 726/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 204/2013 de 23 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 23/12/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 726/2013 Núm. Recurso: 204/2013

Resumen: ...PRIMER.-La apel lant fonamenta el seu recurs contra la sentència que va absoldre la senyora Caridad en un sol motiu: un suposat error de la jutgessa a quo en la valoració de la prova practicada a la vista, que l'hauria portat a infringir les normes constitucionals i legals; motiu pel que sol licita que es dicti nova sentència, condemnant a la absolta com a autora de la falta que se li imputava... ...Sentencia Penal Nº 726/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 204/2013 de 23 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal Nº 726/2013, AP - Girona, Sec. 3, Rec 204/2013, 23-12-2013...

Sentencia Penal Nº 275/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 368/2013 de 22 de Abril de 2013

Orden: Penal Fecha: 22/04/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 275/2013 Núm. Recurso: 368/2013

Resumen: ...conté; essent també correcta la valoració de la confessió feta a la sentència. SEGON.- 1-Pel que fa als arguments del senyor Torcuato , i al primer del senyor Alexander , referits a un suposat error de valoració de la prova, cal recordar per començar que és jurisprudència constant d'aquesta Secció la de que, encara que el recurs de apel·lació té caràcter ordinari, i pot dur-se a terme al seu si una... ...Sentencia Penal Nº 275/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 368/2013 de 22 de Abril de 2013 Sentencia Penal Nº 275/2013, AP - Girona, Sec. 3, Rec 368/2013, 22-04-2013...

Sentencia Penal Nº 630/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 103/2013 de 10 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 10/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 630/2013 Núm. Recurso: 103/2013

Resumen: ...mútuament accepta hi té cabuda la legítima defensa, tal com encertadament raona el Jutge d'instància en la seva sentencia en relació als altres dos denunciats, argument al que ens remetem i que resulta d'aplicació als ara recurrents per desestimar la seva pretensió, el motiu tampoc pot prosperar. . TERCER.No és procedent fer especial imposició de les costes causades en l'alçada. PRIMER. Carlos Ramón i Visitacion s'alcen contra la sentència d'instància al legant com primer motiu d'impugnació que el Jutge d'instància ha incorregut en la sentencia en el defecte d'incongruència omissiva, ja que no s'ha pronunciat sobre la pena accessòria de prohibició d'apropament interessada ni tampoc s'ha pronunciat sobre la falta d'amenaces de la que també acusava la part recurrent... Sentencia Penal Nº 630/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 103/2013 de 10 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 630/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 103/2013, 10-10-2013

Sentencia Penal Nº 697/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 1040/2013 de 08 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 08/11/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 697/2013 Núm. Recurso: 1040/2013

Resumen: ...considera que el Jutge d'instància hagués hagut de valorar la prova. El motiu no pot prosperar per les raons que tot seguit exposarem. SEGON.-Hem de tenir en compte la doctrina que sobre l'apel lació en el procediment penal, estableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional, iniciada en la sentencia del Ple núm. 167/2002, de 18 de setembre i continuada en les sentencies núm. 197/2002 de 28... ...Sentencia Penal Nº 697/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 1040/2013 de 08 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal Nº 697/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 1040/2013, 08-11-2013...

Sentencia Penal Nº 642/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 133/2013 de 15 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 15/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 642/2013 Núm. Recurso: 133/2013

Resumen: ...pot examinar el raonament de la sentència, a l'hora d'expressar la convicció, per a comprovar si resulta il lògica, errònia o palmariament burda, cosa que no es dona en el cas analitzat, en que la sentència recull els fonaments probatoris d'on arriba a la convicció judicial de l'existència de la infracció penal i tot plegat ha de ser mantingut ja que l'esmentat raonament no respon a la... ...Sentencia Penal Nº 642/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 133/2013 de 15 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 642/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 133/2013, 15-10-2013...

Sentencia Penal Nº 240/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 157/2012 de 26 de Marzo de 2013

Orden: Penal Fecha: 26/03/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 240/2013 Núm. Recurso: 157/2012

Resumen: ...PRIMER. Gumersindo s'alça contra la sentència d'instància al legant, en primer lloc, que la sentència incorre en una infracció del art. 14 i 62 del CP , ja que considera que el recurrent no va arribar a tenir la disponibilitat dels efectes sostrets i per tant els fets s'han de qualificar en grau de temptativa i sol licita que se l'imposi una pena de multa de 15 dies amb una quota diària de 4... ...Sentencia Penal Nº 240/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 157/2012 de 26 de Marzo de 2013 Sentencia Penal Nº 240/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 157/2012, 26-03-2013...

Sentencia Penal Nº 626/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 939/2013 de 07 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 07/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 626/2013 Núm. Recurso: 939/2013

Resumen: ...PRIMER.La representació de Juan Enrique s'alça contra la sentència d'instància al legant s'alça contra la sentència d'instància al legant com a motiu d'impugnació que s'ha produït per part de la Jutgessa d'instància una errada en la valoració de la prova, per inexistència de l'element subjectiu en la conducta de l'acusat que vincula, ja que al lega que tant ell com Angustia es pensaven que tot... ...Sentencia Penal Nº 626/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 939/2013 de 07 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 626/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 939/2013, 07-10-2013...

Sentencia Penal Nº 393/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 99/2013 de 03 de Junio de 2013

Orden: Penal Fecha: 03/06/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Marca Matute, Javier Núm. Sentencia: 393/2013 Núm. Recurso: 99/2013

Resumen: ...sentencias no es otra que la de la imposibilidad por parte del Tribunal ad quem de revisar la apreciación probatoria realizada por el Juez a quo de aquellas pruebas de carácter personal que se practicaron en su presencia, bajo los principios de inmediación y contradicción, como la declaración del acusado y de los testigos, lo que dada la estructura de la apelación penal en el procedimiento abreviado y, en... ...Sentencia Penal Nº 393/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 99/2013 de 03 de Junio de 2013 Sentencia Penal Nº 393/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 99/2013, 03-06-2013...

Sentencia Penal Nº 567/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 147/2013 de 17 de Septiembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 17/09/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Marca Matute, Javier Núm. Sentencia: 567/2013 Núm. Recurso: 147/2013

Resumen: ...PRIMERO.-Se acepta la fundamentación de la sentencia apelada en todo aquello que no se oponga a los razonamientos siguientes. SEGUNDO.-Contra la sentencia que condena a D. Jose Antonio como autor de una falta de lesiones se alza el recurrente alegando los motivos de impugnación que, en síntesis, se exponen a continuación: A.- Nulidad del acto del juicio por quebrantamiento de las normas y... ...Sentencia Penal Nº 567/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 147/2013 de 17 de Septiembre de 2013 Sentencia Penal Nº 567/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 147/2013, 17-09-2013...

Sentencia Penal Nº 313/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 42/2013 de 22 de Abril de 2013

Orden: Penal Fecha: 22/04/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Orti Ponte, Francisco Núm. Sentencia: 313/2013 Núm. Recurso: 42/2013

Resumen: ...que debe desestimarse el recurso, como ya quedó dicho, por los propios fundamentos de la sentencia apelada. En cuanto a la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil se estima desde luego ajustada a derecho si tenemos en cuenta que la Sra. Sonsoles tardó en curar sus lesiones 10 días no impeditivos y el Sr. Agapito 20 días. QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en los arts. 239 y 240... ...Sentencia Penal Nº 313/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 42/2013 de 22 de Abril de 2013 Sentencia Penal Nº 313/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 42/2013, 22-04-2013...
567 Resultados