Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 9603/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 910/2006 de 19 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 19/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9603/2008 Núm. Recurso: 910/2006

Resumen: ...mateixa seqüela pot constituir una incapacitat permanent per una persona i no pas per una altra. En aquest sentit la jurisprudència ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió. Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9603/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 910/2006 de 19 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9603/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 910/2006, 19-12-2008...

Sentencia Social Nº 9602/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 189/2007 de 19 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 19/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9602/2008 Núm. Recurso: 189/2007

Resumen: ...caixes, i, a més, ja consta en el foli 96 que pateix una protrusió discal, coherent amb les patologies que pateix i amb la lesió que va patir en l'accident de treball el dia 5.12.2006, que es va diagnosticar com "latigazo cervical". SEGON.- El motiu s'haurà de desestimar. En efecte, segons estableix l' article 128.1 de la Llei General de la Seguretat Social , es troba en situació d'incapacitat temporal... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9602/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 189/2007 de 19 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9602/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 189/2007, 19-12-2008...

Sentencia Social Nº 9560/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6725/2008 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9560/2008 Núm. Recurso: 6725/2008

Resumen: ...fonament de dret tercer de la seva sentència, els motius que l'han portat a desestimar la demanda. Així explica que per a la valoració de la prova practicada va ser molt revelador l'anàlisi conjunt de la documental aportada per la demandada, especialment la seqüència de tiquets reeditats, en els quals van aparèixer els atesos per l'actora i també el veure el CD a l'acte del judici, especialment en... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9560/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6725/2008 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9560/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6725/2008, 18-12-2008...

Sentencia Social Nº 9553/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5970/2007 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9553/2008 Núm. Recurso: 5970/2007

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9553/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5970/2007 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9553/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5970/2007, 18-12-2008

Sentencia Social Nº 9500/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8098/2007 de 17 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 17/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9500/2008 Núm. Recurso: 8098/2007

Resumen: ...per una persona i no pas per una altra. En aquest sentit la jurisprudència ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió. Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè no havent-se modificat el fet provat sisè, que... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9500/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8098/2007 de 17 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9500/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8098/2007, 17-12-2008...

Sentencia Social Nº 9504/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7977/2007 de 17 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 17/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9504/2008 Núm. Recurso: 7977/2007

Resumen: ...apartat c) de la Llei de Procediment Laboral, la part recurrent denuncia la violació de l'article 137.4 de la Llei General de la Seguretat Social i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la incapaciten de manera total o, subsidiàriament, parcial, per a la seva professió habitual de dependenta carnissera, atès que aquest treball comporta un esforç constant perquè ha de moure peces de carn i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9504/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7977/2007 de 17 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9504/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7977/2007, 17-12-2008...

Sentencia Social Nº 9498/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8033/2007 de 17 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 17/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 9498/2008 Núm. Recurso: 8033/2007

Resumen: ...distímico mixto". Es fonamenta en els documents 15, 25 i 26 de les actuacions. La pretensió s'ha de desestimar, perquè es fonamenta en els informes mèdics que consten a les actuacions, que ja han estat valorats pel jutge d'instància, sense que s'hagin aportat noves proves mèdiques objectives que posin de relleu l'equivocació d'aquesta, i com reiteradament ha assenyalat la Sala, en aplicació d'una... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 9498/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8033/2007 de 17 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9498/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8033/2007, 17-12-2008...

Sentencia Social Nº 8772/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7451/2007 de 24 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 24/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 8772/2008 Núm. Recurso: 7451/2007

Resumen: ...del recurs, correctament emparat en l' article 191 apartat b) de la Llei de Procediment Laboral , interessa la part actora es modifiqui el fet provat onzè, en el sentit d'afegir-hi les conseqüències que provoca a l'actora el Flebedema crònic i la insuficiència venosa profunda (polítea). Es fonamenta en l'informe del seu perit mèdic. La pretensió s'ha de desestimar perquè es fonamenta en l'informe... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 8772/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7451/2007 de 24 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8772/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7451/2007, 24-11-2008...

Sentencia Social Nº 8782/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4694/2007 de 24 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 24/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 8782/2008 Núm. Recurso: 4694/2007

Resumen: ...meritar o es van compensar. En aquest sentit en el fonament de dret segon el jutge d'instància ja indica que no es va acreditar que s'hagués generat despeses amb ocasió de la prestació de serveis. Així, doncs, davant d'aquesta manca de prova, el motiu ha de ser desestimat. El mateix raonament serveix per a desestimar el motiu quart del recurs, en el qual el demandant al.lega la infracció de l'art. 44... CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 8782/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4694/2007 de 24 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8782/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4694/2007, 24-11-2008

Sentencia Social Nº 8789/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7064/2007 de 24 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 24/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 8789/2008 Núm. Recurso: 7064/2007

Resumen: ...-C6 y C6-C7. Radiculopatía C7 derecha inicial (EMG). Síndrome carpiano bilateral susceptible de tratamiento. Trastorno ansioso-depresivo". Es fonamenta en la prova que va aportar i, en concret, en el TAC lumbar (foli 27), en l'EMG (foli 20, i resonàncies magnètiques folis 18 i 19 i 40 de les actuacions). La pretensió s'ha de desestimar perquè es fonamenta en els informes metges que consten a les... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 8789/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7064/2007 de 24 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8789/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7064/2007, 24-11-2008...
318 Resultados