Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Arago Gassiot, Matilde Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3393/2010 Núm. Recurso: 3631/2009

Resumen: ...aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 ), que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3393/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3631/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3086/2010 Núm. Recurso: 2674/2009

Resumen: ...valora que comporti una limitació permanent per a realitzar funcions pròpies del treball habitual de l'actor. En haver-ho apreciat així la magistrada del jutjat social, no s'aprecia la infracció de dret al legada i en conseqüència, hem de desestimar el recurs i confirmar la sentència de instància.Vistos els preceptes legals esmentats,... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3086/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2674/2009, 28-04-2010...

Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3504/2010 Núm. Recurso: 1475/2009

Resumen: ...jutge en l'apreciació de la prova.Dels documents que cita resulta que l'empresa tenia els rebuts de salaris del demandant sense signar, però la magistrada del jutjat social fa constar que l'empresa li va abonar en metàl lic el salari, dels mesos de març a juny de 2008, i que el demandant es va negar a signar les nòmines, fet que dedueix de la prova testifical dels dos testimonis que refereix el... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3504/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1475/2009, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3457/2010 Núm. Recurso: 4104/2009

Resumen: .../1996 i 8147/1996, de 19 de febrer, 1 de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre ) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3457/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4104/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3501/2010 Núm. Recurso: 1279/2010

Resumen: ...basa en un criteri doctrinal sinó legal, que la Sala no pot sinó aplicar, d'acord amb el contingut literal de l' article 191 b ). Per altra banda, la inclusió de la identitat de la testimoni, que ja es dedueix de les actuacions, no aporta cap element de transcendència al fet provat tercer, per la qual cosa s'ha de desestimar el primer motiu del recurs.TERCER. El segon motiu del recurs, per la via de... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3501/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1279/2010, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3072/2010 Núm. Recurso: 762/2009

Resumen: ...son irrecurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en procesos de clasificación profesional, con independencia del ámbito o convenio colectivo invocado como fundamento de la pretensión... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3072/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 762/2009, 28-04-2010...

Sentencia Social Nº 3777/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3491/2009 de 21 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 21/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3777/2010 Núm. Recurso: 3491/2009

Resumen: ...obres de construcció, en relació amb els artícles 14 i 15 de la Llei de prevenció dels riscos laborals .Indiquen els recurrents que no s'ha constatat cap incompliment per part de les empreses de les nomes de seguretat, que van complir de manera diligent, cosa que diuen que es dedueix de l'Acta de Infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels fets provats de la sentència. Al.leguen que... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3777/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3491/2009 de 21 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3777/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3491/2009, 21-05-2010...

Sentencia Social Nº 3403/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2372/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3403/2010 Núm. Recurso: 2372/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda en reclamació de pensió de viduïtat, presenta recurs de suplicació la part demandant, amb un únic motiu de infracció jurídica, al.legant la infracció de l' article 174-3 del Reial Decret legislatiu 1/1994 , de 20 de juny, TRLGSS, reformat per la Llei 40/07 , de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació a la Disposició Addicional... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3403/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2372/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3403/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2372/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3604/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4170/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3604/2010 Núm. Recurso: 4170/2009

Resumen: .../1998, de 16 d'octubre ) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 ), que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3604/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4170/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3604/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4170/2009, 14-05-2010...

Sentencia Social Nº 3763/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4049/2009 de 20 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 20/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3763/2010 Núm. Recurso: 4049/2009

Resumen: ...licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades.En base als paràmetres plantejats s'ha d'examinar la revisió interessada per recurrent, que demana modificar el fet provat 11è, que reflecteix el que diu l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, folis 29 i 30 de les actuacions, que transcriu les declaracions dels testimonis davant de la inspecció... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3763/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4049/2009 de 20 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3763/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4049/2009, 20-05-2010...
82 Resultados