Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 6033/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3232/2009 de 22 de Septiembre de 2010

Orden: Social Fecha: 22/09/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6033/2010 Núm. Recurso: 3232/2009

Resumen: ..., s'interposa per aquella Recurs de Suplicació.Cal dir que la sentència desestimà la demanda en entendre que la jurisdicció social és incompetent per resoldre qualsevol reclamació referent a la cotització de quotes a la Seguretat Social i pel que fa al reconeixement de la relació laboral, entén que l'acció de l'actora havia prescrit, atès que havia transcorregut amb escreix el termini d'un any que estableix l... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6033/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3232/2009 de 22 de Septiembre de 2010 Sentencia Social Nº 6033/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3232/2009, 22-09-2010...

Sentencia Social Nº 6193/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3237/2010 de 28 de Septiembre de 2010

Orden: Social Fecha: 28/09/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6193/2010 Núm. Recurso: 3237/2010

Resumen: ...primer plano factores objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia, tales como la complejidad de aquéllos, la entidad de la empresa y la cobertura jurídica de que la misma pudiera gozar'.Doncs bé, si apliquem aquesta doctrina al present litigio és clar, com s'ha dit abans, que el recurs s'ha de desestimar, atès que el supòsit que s'examina és bastant similar el resolt en aquella sentència... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6193/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3237/2010 de 28 de Septiembre de 2010 Sentencia Social Nº 6193/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3237/2010, 28-09-2010...

Sentencia Social Nº 3429/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4006/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3429/2010 Núm. Recurso: 4006/2009

Resumen: ..., no cabe mantener como relaciones de trabajo normales aquéllas en las que resalten tales carencias, en cuanto es incuestionable que la persona en el ámbito empresarial ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables ( sentencia de 30 de septiembre de 1986 ), desempeñados con la dignidad inherente a la persona".TERCER. Doncs bé, tenint en compte aquest criteris, el motiu s'ha de desestimar... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3429/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4006/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3429/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4006/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3611/2010 Núm. Recurso: 680/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència d'instància, que desestimà la demanda interposada per la part actora, en la qual sol.licitava es condemnés l'empresa a abonar-li el Plus de desplaçament horari, s'interposa per la part actora recurs de suplicació. Fonamenta la resolució recorreguda la desestimació de la demanda, en que el plus que es pretén, no correspon a una retribució addicional per canvi de torn de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3611/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 680/2009, 14-05-2010...

Sentencia Social Nº 3493/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1220/2010 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3493/2010 Núm. Recurso: 1220/2010

Resumen: ...qüestió que s'ha de resoldre en el present recurs és si l'actor va ser objecte d'un acomiadament verbal. La sentència desestimà la demanda en entendre que l'actor no havien acreditat, per cap mitjà de prova, que hagués existit una relació laboral amb la demandada i, en conseqüència que tampoc va existir cap acomiadament.SEGON. En el primer motiu del recurs i amb emparament processal correcte en l... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3493/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1220/2010 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3493/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1220/2010, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3462/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1705/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3462/2010 Núm. Recurso: 1705/2009

Resumen: ...ha declarat reiteradament - Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986 , entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar. Cal puntualitzar, en primer lloc, que el fet que la sentència d'aquesta Sala de data 18 de gener de 2.007 declarés que la situació... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3462/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1705/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3462/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1705/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3487/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 896/2010 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3487/2010 Núm. Recurso: 896/2010

Resumen: ...cap mitjà de prova el temps que dedicava a aquesta tasca.Tenint en compte que no ha existit una relació laboral entre les parts, és inevitable desestimar el motiu, perquè la jurisdicció laboral no es competent per entendre del present litigi, tal com correctament va decidir la sentència ara recorreguda.La desestimació del motiu comporta la del recurs i la ratificació de la sentència... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3487/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 896/2010 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3487/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 896/2010, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3662/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4338/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3662/2010 Núm. Recurso: 4338/2009

Resumen: ..., professionalitat i eficàcia que qualsevol altre treballador en el mateix lloc de treball ( sentències del Tribunal Suprem de 22 de setembre, 21 d'octubre i 7 de novembre de 1988, 9 i 17 de març, 13 de juny i 27 de juliol de 1989, i 23 i 27 de febrer i 14 de juny de 1990, entre d'altres ).TERCER. Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè no havent-se modificat el fet... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3662/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4338/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3662/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4338/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 3309/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3822/2009 de 06 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 06/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3309/2010 Núm. Recurso: 3822/2009

Resumen: ...resalten tales carencias, en cuanto es incuestionable que la persona en el ámbito empresarial ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables ( sentencia de 30 de septiembre de 1986 ), desempeñados con la dignidad inherente a la persona".TERCER. Doncs bé, tenint en compte aquests criteris, el motiu s'ha de desestimar, perquè no havent-se modificat el fet sisè de la sentència, que el recurrent ni... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3309/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3822/2009 de 06 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3309/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3822/2009, 06-05-2010...

Sentencia Social Nº 3092/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7674/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3092/2010 Núm. Recurso: 7674/2009

Resumen: ...èxit el primer motiu del recurs, el que no ha aconseguit, per la qual cosa s'haurà d'estar al relat fàctic de la sentència.La sentència d'instància va desestimar la demanda per dos motius. En primer lloc perquè afirma que durant el judici l'actor no va acreditar els fets en que fonamenta la seva pretensió de nul.litat de l'acomiadament, és a dir, no va aportar indicis de la possible violació d'un... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3092/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7674/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3092/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7674/2009, 28-04-2010...
96 Resultados