Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel

Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1564/2017 de 25 de Mayo de 2017

Orden: Social Fecha: 25/05/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3399/2017 Núm. Recurso: 1564/2017

Resumen: .../1997 , 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig , 12 i 14 de juny i 4 de juliol ; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens... FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1564/2017 de 25 de Mayo de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1564/2017, 25-05-2017

Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2332/2017 de 14 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 14/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3833/2017 Núm. Recurso: 2332/2017

Resumen: ...funcionament unitari de les respectives organitzacions de treball se situa en el plànol individual (prestació de treball indistint) i en el col lectiu (confusió de plantilla) I és aquest un aspecte que es relaciona posteriorment amb la 'prestació indistinta de treball -simultània o successivament- en favor de diverses de les empreses del grup'.La noció de confusió econòmica no s'aplica al capital social... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2332/2017 de 14 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2332/2017, 14-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2380/2017 de 14 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 14/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 4761/2017 Núm. Recurso: 2380/2017

Resumen: ...de los oficios y en la última de las categorías profesionales, salvo que se dé un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2380/2017 de 14 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2380/2017, 14-07-2017...

Auto SOCIAL Nº 56/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 33/2017 de 13 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 13/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 56/2017 Núm. Recurso: 33/2017

Resumen: ...tal caso una decisión de ese tenor estaría plenamente justificada'Doncs bé, la part dispositiva de la sentència del jutjat del social que s'executa era la següent: 'Que debo ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda (... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Auto SOCIAL Nº 56/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 33/2017 de 13 de Junio de 2017 Auto SOCIAL Nº 56/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 33/2017, 13-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3623/2017 de 08 de Septiembre de 2017

Orden: Social Fecha: 08/09/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 5148/2017 Núm. Recurso: 3623/2017

Resumen: ...d'afectar a la garantia d'indemnitat és certament complexa, si es té present l'elevat nombre de demandes i denuncies que es formulen, per la complexitat de les relacions laborals i el conflicte social que els hi és inherent. D'aquesta manera allò que no resulta acceptable és que la simple reclamació externa -o fins i tot, interna- d'un dret o una expectativa determini sempre, per si mateixa, la inversió... FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3623/2017 de 08 de Septiembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3623/2017, 08-09-2017

Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2556/2017 de 19 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 19/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3964/2017 Núm. Recurso: 2556/2017

Resumen: ...parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables'D'altra banda, pel que fa al grau de total postulat subsidiàriament, com s'indica a la STS de 26.06.1991... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2556/2017 de 19 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2556/2017, 19-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4072/2017 de 15 de Septiembre de 2017

Orden: Social Fecha: 15/09/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 5287/2017 Núm. Recurso: 4072/2017

Resumen: ...: afirmacions de part. I és del tot evident que difícilment es pot pretendre tenint en compte el principi d'instància única de l'ordre social i el caràcter extraordinari de la suplicació, que la sala doni major versemblança a les dites manifestacions de part que a la valoració de la prova i l'argumentació efectuada per la jutjadora del primer grau.D'aquí que aquest motiu hagi de ser desestimat.SEGON.-Per la... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4072/2017 de 15 de Septiembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4072/2017, 15-09-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2261/2017 de 13 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 13/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3792/2017 Núm. Recurso: 2261/2017

Resumen: ...genèrica, sense concreció específica. I això comportaria que, en la tesi del recurs, la sala hagués d'actuar com a primer grau jurisdiccional, valorant la prova. Però a banda que això resulta impossible pel caràcter extraordinari de la suplicació i el principi d'instància única que opera en l'ordre social, caldrà indicar que els documents que s'aporten per la part actora -essencialment, correus... FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2261/2017 de 13 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2261/2017, 13-06-2017

Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6093/2017 de 07 de Diciembre de 2017

Orden: Social Fecha: 07/12/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 7526/2017 Núm. Recurso: 6093/2017

Resumen: ...d'automaticitat ha estat clarament fixat per la doctrina cassacional si l'ocupador acredita els requisits legalment observats. S'observa així a la 12.09.2017 -Rec. 666/2017-: 'La concurrencia de la causa -disminución de los ingresos por ventas- no queda enervada por la persistencia de un saldo favorable en cuestión de resultado final, pues, como bien señala la sentencia recurrida, la indicada disminución es... FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6093/2017 de 07 de Diciembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6093/2017, 07-12-2017

Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2916/2017 de 10 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 10/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 4588/2017 Núm. Recurso: 2916/2017

Resumen: ...revalorización de las pensiones. En segundo lugar, considera que dicha normativa (pese a que la Ley 23/13 no es objeto de este pleito) contraviene la Carta Social Europea, el Convenio de la OIT nº 102 sobre seguridad social, y el Código Europeo de Seguridad Social, que deben prevalecer inaplicando aquéllas por cuanto el derecho a la revalorización de las pensiones es de aplicación directa en nuestro país, y ha... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2916/2017 de 10 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2916/2017, 10-07-2017...
97 Resultados