Jurisprudencia del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima

Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3495/2010 Núm. Recurso: 3037/2009

Resumen: SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3495/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3037/2009, 11-05-2010

Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3577/2010 Núm. Recurso: 3334/2009

Resumen: ...primer, en la facultat que li atorga l' article núm. 97.2 de la Llei de Procediment Laboral . En aplicació de la doctrina jurisprudencial citada hem de desestimar aquest objecte del recurs perquè no observem error de fet greu en l'apreciació dels informes i proves que la part cita en relació genèrica a tota la prova mèdica que consta en el procediment, que és justament la que ha valorat l'òrgan... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3577/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3334/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3660/2010 Núm. Recurso: 801/2009

Resumen: Primer. El demandant que recorre planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima que la situació d'incapacitat temporal del període des de 2 de gener de 2007 fins a 23 d'octubre de 2007 derivi de Malaltia Professional i absol de la pretensió l'asseguradora que cobreix els riscs de l'ocupadora demandada Ajuntament de Cerdanyola.L'objecte del recurs és examinar les infraccions de... SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3660/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 801/2009, 17-05-2010

Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3691/2010 Núm. Recurso: 5626/2009

Resumen: ...en l'apartat 1 de l'article, que va complir. En conseqüència la sentència tampoc infringeix l' article núm. 53,1 c) i 53.4 de l'Estatut , que tampoc portaria a declarar la nul litat de l'acomiadament per defectes de forma.Per tot el raonat i fonamentat, hem de desestimar també aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3691/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5626/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3383/2010 Núm. Recurso: 8677/2008

Resumen: SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3383/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8677/2008, 07-05-2010

Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3043/2010 Núm. Recurso: 3603/2009

Resumen: ...quadre anterior que va donar lloc a la declaració de la incapacitat permanent total perquè les lesions són les mateixes tal com consta en el fet provat segon de la sentència. Conseqüentment entenem que la patologia que acusa la recurrent en el seu conjunt no te entitat suficient per impedir activitats lleugeres, semisedentàries o lleugeres. Per tant hem de desestimar el recurs i i confirmar la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3043/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3603/2009, 27-04-2010...

Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 04/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3240/2010 Núm. Recurso: 7815/2009

Resumen: ...recurrent en la Sentència del Tribunal Suprem de 29 de setembre de 2008 dictada en el recurs d'unificació núm. 1659/2007 ( RJ. 20085536 ) de manera que hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la decisió judicial recorreguda.Quart. Per disposició de l' article 233.1 de la Llei de procediment laboral correspon imposar les costes del procediment a la part vençuda en el recurs, i la condemna... SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3240/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7815/2009, 04-05-2010

Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3565/2010 Núm. Recurso: 3430/2009

Resumen: ...jurisprudencial que afirma que les lesions relacionades amb les tasques bàsiques específiques de la professió, han de tenir suficient entitat per a que limitin l'activitat laboral de manera tan important que la capacitat residual comporti una situació de patiment en la seva feina quotidiana ( STS de 21-5-1979 Ar.2218, reiterada en les de 6-11-1987 i 21-1-1988 per totes ) hem de desestimar aquest objecte del... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3565/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3430/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 29/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3107/2010 Núm. Recurso: 153/2010

Resumen: ...el sancionés o l'acomiadés en el moment de tenir coneixement de les suposades irregularitats. Per altra banda no va presentar la querella sobre aquestes suposades irregularitats fins el 30 de juliol de 2009, justament un mes abans de celebrar-se el judici oral, tal com raona la magistrada de la instància.Per tot el raonat hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la... SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3107/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 153/2010, 29-04-2010

Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3030/2010 Núm. Recurso: 2860/2009

Resumen: SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3030/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2860/2009, 27-04-2010
94 Resultados