Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 228 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 228 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 228 de 12 de julio de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con data 3.7.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 250 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 250 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 250 de 19 de julio de 2023 Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Oroso, tendo entrada neste organismo o día 4.7.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 259 de 30 de agosto de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 30/08/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 259 de 30 de agosto de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 259 de 30 de agosto de 2023 ...seguinte ao da súa recepción, de conformidade co disposto polo artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa?. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame solicitado, de acordo co artigo 12.f) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento, aprobado polo Decreto 91/2015, do...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 223 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 223 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 223 de 12 de julio de 2023 ANTECEDENTES 1.- Con data 26.6.2023 ten entrada neste organismo pola vía de urxencia (ao abeiro do disposto no artigo 24 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia) un escrito do señor presidente da Xunta de Galicia, solicitando a emisión do preceptivo ditame sobre... ..., do Consello Consultivo de Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma. A competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida nos...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 255 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 255 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 255 de 19 de julio de 2023 . 6.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, pola señora alcaldesa do Concello de Bande tendo entrada neste organismo con data 28.3.2023. 7.- A Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia, en sesión realizada o día ...expediente foi remitido de novo pola señora alcaldesa do Concello de Bande, tendo entrada neste organismo con data 30.5.2023, con solicitude de tramitación por vía de urxencia. 12.- A Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia, en sesión realizada o día 14.6.2023, aprobou o ditame núm. CCG 108/2023 no que...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 258 de 30 de agosto de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 30/08/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 258 de 30 de agosto de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 258 de 30 de agosto de 2023 . 10.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Valdoviño tendo entrada neste organismo con data 27.7.2023. 11.- Con data 31.7.2023 a Sección de Ditames acordou, de conformidade co previsto no ...entre o Concello de Valdoviño e a empresa S., SL O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame a teor do establecido no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de organización...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 242 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 242 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 242 de 19 de julio de 2023 ...foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 3.7.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 2'7 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 2'7 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 2'7 de 31 de julio de 2023 ?)?. 11.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do concello do Carballiño, tendo entrada neste organismo con data 15.6.2023. 12.- Con data 12.7.2023 a Sección de Ditames do Consello Consultivo, de... ...antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 161 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 161 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 161 de 06 de septiembre de 2023 ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 8.5.2023. 5.- Con data 16.5.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros, ao abeiro do... ...previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, acordou devolver o expediente, sen a emisión do ditame, con base nos fundamentos que alí se expresan, debendo, unha vez completadas as actuacións requiridas...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 251 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 251 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 251 de 12 de julio de 2023 . En esencia, o informe analiza a legalidade das multas impostas ao señor C. como consecuencia do non uso da máscara durante o estado de alarma decretado pola crise sanitaria provocada polo virus COVID-19, ?sen que se aprecen razóns, nin xustificación suficiente, para a incoación de expediente revisorio?, propoñendo ?dar traslado ao Consello Consultivo de Galicia da ?. 2.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do concello de Soutomaioir, tendo entrada neste organismo con data 5.7.2023. 3.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame...

+5000 Resultados