Jurisprudencia sobre Test de conveniencia

Voces: Test de conveniencia

Sentencia CIVIL Nº 263/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4, Rec 860/2016 de 25 de Abril de 2017

Orden: Civil Fecha: 25/04/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Hernandez Ruiz-olalde, Maria Mercedes Núm. Sentencia: 263/2017 Núm. Recurso: 860/2016

Resumen: ...€, manifestó que dio la información adecuada, sin incurrir en mala praxis, que la causa de la situación de la actora fue la crisis económica, que vendieron de forma voluntaria, se realizó test de conveniencia, había comprado previamente acciones y otros productos similares, no existía nexo causal, que eran improcedentes los intereses desde las compras y pidió que la demanda se desestimara en su integridad.La... ...docs 42 y 4.4 órdenes de compra de los productos, daban suficiente información, como producto o conservador o agresivo, dependiendo de la coyuntura, la inversión era adecuada según test de conveniencia, hubo entrega del tríptico, a la parte actora le era exigible su lectura, y el error sería vencible si lo hubiera efectuado; que la actora había ya contratado Bonos de la Generalitat y acciones de...

Sentencia CIVIL Nº 285/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, Rec 439/2015 de 09 de Junio de 2017

Orden: Civil Fecha: 09/06/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Font Marquina, Marta Núm. Sentencia: 285/2017 Núm. Recurso: 439/2015

Resumen: ...contractual.Es doctrina consolidada que no es suficiente la simple entrega de un criptico, que el actor o actores, hayan suscrito en diferentes ocasiones, esta clase de productos, o bien, por último, que se haya rellenado un test de conveniencia, 'standart'.Dice, entre otras muchas sentencias, el T.S. en la reciente de 20 de abril de 2017, sentencia 245/17, en su parte bastante que:TERCERO.- Primer motivo de... ...concreto.De igual modo, tampoco cabe considerar que la entidad financiera cumpliera materialmente (es decir, más allà de una simple apariencia formal) estas obligaciones al realizar el test de conveniencia, puesto que el mismo es tan genérico e indeterminado que realmente no indica nada sobre los conocimientos financieros del cliente, como resaltó la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en...

Sentencia CIVIL Nº 311/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 674/2015 de 22 de Junio de 2017

Orden: Civil Fecha: 22/06/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 311/2017 Núm. Recurso: 674/2015

Resumen: ...va transmetre als compradors tota la informació necessària, i amb posterioritat es van trametre extractes i informació fiscal de forma periòdica. I aencara més,a l'ordre de compra signada pels actors ja es deia que l'ordre es cursaria a l'AIAF (mercat secundari), que la inversió era adequada d'acord al test de conveniència, que el client declarava haver rebut el resum de polítiques de l'entitat i... ...que coneixia el significat i transcendència de l'ordre de compra en tots els seus termes. Ressalta que el test de conveniència fou de coneixement financer normal, inclòs risc de rendibilitat. Que l'empleat que ha testificat va dir que se li havia donat tota la informació. Que s va complir la Guia d la CNMV al respecte, quee s va lliurar el tríptic i que s'ha de presumir la capacitat per a contractar...

Sentencia CIVIL Nº 313/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 852/2015 de 22 de Junio de 2017

Orden: Civil Fecha: 22/06/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 313/2017 Núm. Recurso: 852/2015

Resumen: ...requisits exigits per la normativa quant a informació, que va lliurar els tríptics informatius (docs. 1 i 2 de la contestació) i puntualment la informació fiscal i els extractes de compte, ressaltant que les ordres de compra mateixes contenen tota la informació que permet entendre el producte en tots els seus trets cabdals; que el test de conveniència revela un coneixement financer normal atesa la... ...vendre al FGD per 8.494,68 euros.Acompanya les ordres de compra (f. 17 i ss. i 23 i ss.), comunicació de classificació i test de conveniència (f. 21-22 i 24), sol licitud d'arbitratge (f. 25 i ss.) i denegació (f. 29), oferta d'adquisició d'accions (f. 30), acceptació d'oferta (f. 32 i ss.) i document de bescanvi (f. 31), fulletons-resum de la 1a emissió sèrie A (f. 35) i 2a emissió (f. 36), sense...

Sentencia CIVIL Nº 210/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 142/2017 de 08 de Junio de 2017

Orden: Civil Fecha: 08/06/2017 Tribunal: AP - Girona Ponente: Ruiz De Aguiar, Nuria Lefort Núm. Sentencia: 210/2017 Núm. Recurso: 142/2017

Resumen: ...que realizó el test de conveniencia y se le entregó el folleto informativo b) no se ha probado la existencia del vicio del consentimiento, c) efectos de la nulidad: necesidad de descontar de la cantidad a devolver la percibida del FGD, d) no procede la condena al pago de los intereses legales sobre las cantidades que deben retornarse a las actoras, e) no procede la condena en costas al existir dudas... ...realizó labores de mera intermediación y no de asesoramiento, por lo que las obligaciones de información que le incumben no son tan intensas, bastando con la realización del test de conveniencia cuya copia ha aportado, a lo que hay que añadir que entregó a las actoras el folleto informativo en el que constaban los riesgos de la inversión.Para determinar si la intervención de la apelante fue de mera...

Sentencia CIVIL Nº 124/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 574/2016 de 22 de Marzo de 2018

Orden: Civil Fecha: 22/03/2018 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 124/2018 Núm. Recurso: 574/2016

Resumen: ...poguessin tenir pèrdues de capital; amb una experiència prèvia de fons d'inversió, coneixerien el mercat borsari. Ells entenien com agressiu la possibilitat de que el producte no donés rendiments. Segur que es va fer el test de conveniència. Allí apareix que havien contractat risc capital + rendibilitat, que entenien el producte, etc. i que tenien coneixement avançat. Creu que sí ho era degut a... ...lliurament. Això, conjuntament amb el fet que el test de conveniència és de la mateixa data que la contractació ens ha de fer concloure que tot es va dur a terme en unitat d'acte i sense un espai de temps que permetés assimilar les característiques del producte i reflexionar sobre la conveniència de signar o no les ordres de compra. Ordres que tampoc contenen cap informació sensible sobre els possibles...

Sentencia CIVIL Nº 86/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 668/2016 de 21 de Febrero de 2018

Orden: Civil Fecha: 21/02/2018 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 86/2018 Núm. Recurso: 668/2016

Resumen: . No es pot al legar que no se sabia allò que es comprava. L'ordre de compra diu que l'adquisició és adweuqda segons el resultat del test de conveniència (doc. 4 de la contestació) i ha estat rebent informació durant anys en forma d¡extractes bancaris informatius del valor i dels rendiments (bloc documental 7 contestació).4rt) No poden reclamar-se danys i perjudicis per manca de causalitat: havent... ...expressió de 'rebut'; l'ordre de subscripció de 3-12-2008 (f. 130-131), els fulls comptables corresponents a la compra i venda dels títols (f. 132) i als rendiments -no sumats ni auditats ni peritats- obtinguts cada semestre (f. 133 i ss.), el resultat del test de conveniència de la mateixa data que la compra, on no consta que el client hagi tingut valors de risc capital abans (f. 136), i els fulls...

Sentencia CIVIL Nº 142/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Rec 800/2017 de 05 de Abril de 2018

Orden: Civil Fecha: 05/04/2018 Tribunal: AP - Madrid Ponente: Romero Suárez, María José Núm. Sentencia: 142/2018 Núm. Recurso: 800/2017

Resumen: ...experiencia del cliente en el ámbito de inversión de que se trate, aspecto este común al test de conveniencia).TERCERO.- INCUMPLIMIENTO DE LA APELANTE DEL DEBER DE INFORMACION. PERFIL DEL DEMANDANTE.Debemos comenzar manifestando que, en este caso, la entidad financiera debiera haber realizado al cliente el test de idoneidad y no el de conveniencia, como se ha evidenciado de la regulación ya referida y STS... ...de Pleno de 20 de enero de 2.014 . Por tanto, ya se advierte incumplida la normativa vigente.En cuanto a la información suministrada de manera documental consideramos, por este orden: A.- El test de conveniencia 'renta fija participaciones preferentes' (al folio 39) : El resultado del test, que otorga el banco, es CONVENIENTE, añadiendo que conforme a la información facilitada dispone de los...

Sentencia CIVIL Nº 481/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1010/2015 de 26 de Septiembre de 2017

Orden: Civil Fecha: 26/09/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 481/2017 Núm. Recurso: 1010/2015

Resumen: ...informació al seu abast. En tot aquet temps no ha reclamat res ni s'ha adreçat a l'entitat preguntant res. La contractació es va fer amb tots els requisits formals de la legislació del moment. La testifical del Sr. Rubén és clara: no es va vendre com a dipòsit, es va lliurar el fulletó informatiu, el client tenia un cert nivell cultural (test de conveniència d'on resulten estudis universitaris i haver... ...signar com rebut, apunts comptables ni sumats ni auditats ni certificats sobre els rendiments obtinguts pels actors (f. 195 i ss.), el resultat del test de conveniència (f. 199-202, signat només al full del final de cada test per un sol dels dos contractants), on diu que accepten el risc rendibilitat i capital i es conclou que tenen 'nivell de coneixement financer avançat, experiència inversora...

Sentencia CIVIL Nº 542/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14, Rec 12/2016 de 02 de Noviembre de 2017

Orden: Civil Fecha: 02/11/2017 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Hosta Soldevila, Esteve Núm. Sentencia: 542/2017 Núm. Recurso: 12/2016

Resumen: ...més amunt.L'únic motiu del recurs de Catalunya Banc, SA -molt contenit, en contra del que acostuma l'entitat- és que en la compra dels títols Caixa Catalunya va proporcionar a l'actora la informació deguda mitjançant el lliurament al comprador del fullet informatiu de la 8ª emissió dels títols i la realització del test de conveniència. Per aquest motiu la recurrent sol licita l'estimació del recurs... ...inversora en el tipus de producte en qüestió (que constitueix l'objecte del test de conveniència), sinó també sobre la seva situació financera i els objectius de la inversió per a establir si aquesta es adequada per al client (que constitueix l'objecte del test d'idoneïtat). Això conforme a l'art. 79 bis, apartats 7 i 6, de la LMV, en la seva redacció vigent el 17 de novembre de 2008, data en què l'actor...
+5000 Resultados