Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 264 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 264 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 264 de 13 de septiembre de 2023 Primeira. O expediente de razón refírese á resolución dun contrato de obras subscrito por unha entidade local de Galicia, o Concello de Ames. O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame a teor do establecido no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de... ...abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, por atinxir o expediente á resolución dun contrato administrativo. Tal competencia resulta, ademais, da concordancia das...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 282 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 282 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 282 de 20 de septiembre de 2023 ...alegacións. 6.- O 24.7.2023 a persoa instrutora formula a proposta de resolución, de sentido desestimatorio. 7.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 202 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 202 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 202 de 05 de julio de 2023 Primeira.- Competencia para a emisión do ditame. O artigo 1 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma... . A competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida no artigo 12.c) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 15 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, cando

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 235 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 235 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 235 de 31 de julio de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 3.7.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 31 de julio de 2023 ...sinalado no antecedente anterior. 9.- Por Resolución da Alcaldía do 14.7.2023 avócase a competencia da Xunta de Goberno local para resolver o procedemento de resolución contractual, solicitar ditame do Consello Consultivo de Galicia e suspender o prazo de resolución deste procedemento... ...polo tempo que medie entre a solicitude e a recepción do ditame. 10.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Barbadás, tendo entrada neste organismo o día...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 115 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 115 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 115 de 19 de julio de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 3.4.2023. Con data 3.5.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade de ...dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 252 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 252 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 252 de 19 de julio de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor presidente da Deputación de Pontevedra, tendo entrada neste organismo o día 10.7.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente ditame . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 298 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 298 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 298 de 20 de septiembre de 2023 ...razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 13.9.2023. 8.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 278 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 278 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 278 de 06 de septiembre de 2023 ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día 28.8.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 217 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 217 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 217 de 31 de julio de 2023 Consultivo de Galicia, polo conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, tendo entrada neste organismo con data 19.6.2023. 6.- Na sesión do 19.7.2023, da Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia e de conformidade co previsto no artigo 39.1 do noso Regulamento... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

+5000 Resultados